คณะกรรมการศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม


ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล
ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ทิพย์สุดา สำเนียงเสนาะ
ประธานกรรมการ


รศ.ดร.จิณพิชญ์ชา สาธิยมาศ
กรรมการรศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร
กรรมการผศ.ดร.นุชนาถ บรรทุมพร
กรรมการ


อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ
กรรมการ


ดร.กาญจณี พันธุ์ไพโรจน์
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวรัตน์ติกร วรรธโนทัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวนิษฐา อนงค์เทพ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Scroll to top