โครงการอบรมโดย CNRI ประจำปี 2565

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปขั้นพิ้นฐาน รุ่นที่ 5”

ลงทะเบียน Click: https://forms.gle/E1xKPwZYAC9UZvko8

โครงการอบรม “ความสำเร็จสู่การตีพิมพ์มพ์บทความในวารสารระดับชาติและนานาชาติ”

ลงทะเบียน Click: https://forms.gle/GEbuYMwVQYHAMyNJ8

Scroll to top