วิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ (Vision)

เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำที่ได้มาตรฐานระดับสากลในภูมิภาคเอเชีย

เป้าหมายหลักศูนย์วิจัยฯ (Goal)

การบริหารจัดการงานวิจัยทางการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ในการทำวิจัย
และสนับสนุนสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการวิจัยของอาจารย์ นักวิจัยคณะฯ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ให้เป็นศูนย์กลางที่ได้มาตรฐาน
ระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม

การบริการ

ศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรมสนับสนุนการดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนให้คำปรึกษากับ
ผู้ดำเนินการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ ทางด้านงานวิจัย ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

บริการให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบงานวิจัย

รายการให้บริการ

รวมรายการให้บริการ พร้อมอัตราค่าบริการของศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม

ติดต่อ

ศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม

เกี่ยวกับศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานนวัตกรรมอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูลวิจัยและนวัตกรรม

detail

โครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร

เว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Scroll to top