วิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ (Vision)

สถาบันการศึกษาพยาบาลที่มุ่งสร้างพยาบาลเพื่ออนาคตที่ดีของสังคมและประเทศชาติและยกระดับสุขภาวะของประชาชน ด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม และคุณภาพการบริการสุขภาพในมาตรฐาน
ระดับสากล

เป้าหมายหลักศูนย์วิจัยฯ (Goal)

การบริหารจัดการงานวิจัยทางการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ในการทำวิจัย
และสนับสนุนสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการวิจัยของอาจารย์ นักวิจัยคณะฯ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ให้เป็นศูนย์กลางที่ได้มาตรฐาน
ระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม

การบริการ

ศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรมสนับสนุนการดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนให้คำปรึกษากับ
ผู้ดำเนินการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ ทางด้านงานวิจัย ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

บริการให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบงานวิจัย

รายการให้บริการ

รวมรายการให้บริการ พร้อมอัตราค่าบริการของศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม

ติดต่อ

ศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม

เกี่ยวกับศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานนวัตกรรมอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูลวิจัยและนวัตกรรม

detail

โครงการและบริการของศูนย์วิจัยฯ

ข่าวสมัครงาน

Knowledge Share


ช่องทางการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
Mahidol R2R e-Journal: https://r2r.mahidol.ac.th/
Journal of Professional Routine to Research: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jpr2r
สำนักงานวิจัย NIDA: http://www.r2rthailand.org/rerces/book/list

Journal in nursing by subject SCOPUS

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sHab3fI5sF4mMgomzI-d9CQi3rPLTg57/edit?usp=sharing&ouid=109247640521983255580&rtpof=true&sd=true

เว็บไซต์แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องhttps://www.nrct.go.th/

https://www.hsri.or.th/researcher


https://econ.nia.or.th/


https://nriis.go.th/Default.aspx

https://www.nxpo.or.th/B

https://pmuc.or.th/?cat=24

https://www.nxpo.or.th/A/

เว็บไซต์ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Scroll to top