คณะกรรมการศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม


ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล
ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ทิพย์สุดา สำเนียงเสนาะ
ประธานกรรมการ


รศ.ดร.จิณพิชญ์ชา สาธิยมาศ
กรรมการรศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร
กรรมการผศ.ดร.นุชนาถ บรรทุมพร
กรรมการ


ผศ. สุภาวดี ทับกล่ำ
กรรมการ


รศ.ดร.จิณพิชญ์ชา สาธิยมาส
ผู้จัดการศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม

นางสาวรัตน์ติกร วรรธโนทัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายณัตพล แมงทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Scroll to top