ติดต่อ ศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม

ศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม

เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ (02)986-9213 ต่อ 4503-4
โทรสาร (02)516-5381
E-mail: researchcenter@nurse.tu.ac.th
Website: researchcenter.nurse.tu.ac.th

Scroll to top