ขั้นตอนบริการส่งบทความตีพิมพ์

ขั้นตอนการให้บริการ

1. เลือกวารสาร ศูนย์วิจัยจะดำเนินการค้นหาวารสารให้ท่านเลือก จำนวน 3 ลำดับ เพื่อจัดส่งบทความของ

   ท่านไปยังวารสาร ครั้งละ 1 วารสาร

2. จัดรูปแบบ ดำเนินการเตรียมบทความให้ตรงตามข้อกำหนดของวารสาร ก่อนส่งตีพิมพ์ โดยจะแจ้งราคาประเมินค่าจัดรูปแบบให้ท่านทราบและยืนยันก่อนการดำเนินการ

3. ยืนยันบทความ เมื่อดำเนินการจัดเตรียมบทความแล้วเสร็จ ศูนย์วิจัยฯ จะดำเนินการส่งบทความให้ผู้รับบริการตรวจสอบและยืนยัน ก่อนส่งไปยังวารสาร

4. ส่งบทความตีพิมพ์ ดำเนินการส่งบทความไปยังวารสารผ่านระบบ Submit Online

5. ชำระค่าบริการ (ค่าส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ และค่าจัดรูปแบบ)

6. ประเมินความพึงพอใจ

สอบถามได้ ผ่านช่องทาง ดังนี้

E-mail: researchcenter@nurse.tu.ac.th

Add  Line Official:   Scan QR Code  

Scroll to top