ศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม

ความเป็นมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรมเป็นหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยอย่างเป็นระบบ ช่วยเหลือส่งเสริมให้คำปรึกษา และสนับสนุนการสร้างงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ พัฒนาองค์ความรู้ อำนวยความสะดวกในการวิจัย และการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย รวมทั้งร่วมสนับสนุนอำนวยความสะดวกในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมด้านสุขภาพ ศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม ในเดือน สิงหาคม 2557 ภายใต้การนำของ ศ.ดร.มรรยา รุจิวิชชญ์


วัตถุประสงค์
การบริหารจัดการงานวิจัยทางการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ ในการทำวิจัย และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการวิจัยของอาจารย์ นักวิจัยคณะฯ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ให้เป็นศูนย์กลางที่ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม

การบริการ

ศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรมสนับสนุนการดำเนินการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจน ให้คำปรึกษากับผู้ดำเนินการวิจัยโดยมีผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยตลอดจนมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

ศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ (02)986-9213 ต่อ 4503-4
โทรสาร (02)516-5381
E-mail: researchcenter@nurse.tu.ac.th
Website: researchcenter.nurse.tu.ac.th

Scroll to top